bezár
A hónap könyve
2022. szeptember
Emlékezzünk régiekről!

„Mary Hamilton-emlékév – 2022” címmel idén a keszthelyi Festetics család hercegasszonya halálá-nak centenáriumi évfordulójára emlékezünk. A Helikon Könyvtár felbecsülhetetlen értékű, gazdag állományában se szeri, se száma azoknak a könyvtári dokumentumoknak (könyvek, kották, aprónyomtatványok, levelek stb.), amelyek szorosan köthetők a rendkívül intelligens, művelt, a tudományok és művészetek iránt is nagy érdeklődést muta-tó hölgyhöz.

Több, mint két hónap élményekben dús, gondtalan nyári vakáció után szeptember 1-jén indult a re-ményekkel és olykor szorongásokkal teli szorgalmi idő. A tanév során a nebulók évről évre minél több tudásra, megannyi ismeretre tesznek szert, amelyeket aztán majd a későbbiek folyamán fognak tudni kamatoztatni.

Az arisztokrata családok a hosszú évszázadok folyamán mindig nagy hangsúlyt fektettek arra, hogy gyermekeik a lehető legjobb körülmények között készüljenek fel későbbi életükre, megannyi új isme-retet, tudást magukba plántálva. Körükben a 18. század közepétől kezdődően jelentős érdeklődés volt megfigyelhető a kultúra, a technikai vívmányok, a gazdasági fejlődés és a haladó politikai berendez-kedések iránt.

A családoknál az élet első éveiben a „gyermekvigyázás” feladatát a dajka látta el, őket kisgyermek-korban a francia nevelőnők (bonne) váltották fel. Iskolás korban a férjek elfoglaltsága miatt nagyrészt a feleségekre és a házitanítókra hárult a csemeték nevelése.

A főúri családok gyermekei nyilvános iskolába nem jártak, házi nevelésben részesültek. Otthon ta-níttatták őket, gyakran egészen az egyetemi szintig. Az egyes tantárgyakat megfelelő szakképesítéssel rendelkező tanárok tanították, és az ifjaknak az iskolában évente egyszer kellett számot adniuk tudá-sukról a tantestületek előtt. Olyan magántanítót szerződtettek gyermekeik mellé, aki valamely előre meghatározott rendszer alapján a neveltjeiknek úgy megtanították a tananyagot, hogy azok valamelyik magyarországi gimnáziumban magánvizsgát tehessenek.

Mary Hamilton és herceg Festetics II. Tasziló gyermekei: Alexandra (Alix), Mária (May), Karola (Ella) és III. György is hasonló nevelésben részesültek, mint a korbeli főúri családok többségében. A szülők és a nevelők egyetértésén volt a legfőbb hangsúly. A kis György gróf 10 éves korától családjá-tól távol, Németországban nevelkedett, a grófkisasszonyok tanulmányait, olvasmányait édesanyjuk felügyelte. Édesanyjukkal egyébként kizárólag angolul érintkeztek, de folyékonyan beszéltek németül és franciául is. Amikor keszthelyi kastélyukban tartózkodtak, a magyar nyelv szépségeire a leányokat egy, a városból való tanítónő segítségével sajátították el.

Fő nevelési cél volt, hogy kifogástalan társasági hölgyek legyenek; jól táncolajnak, lovagoljanak, esetleg a vadászatot is kedveljék.

György grófot, tökéletes társasági emberré, emellett tökéletes „sportsmen”-né, felelősségteljes csa-ládfővé, a hatalmas birtokok irányítójává és magasabb politikai, katonai, nem mellesleg diplomáciai feladatok ellátására képes férfiúvá kívánták képezni.

Festetics III. György gróf Keszthelyen, az ősei által alapított gimnázium utódjában, a nyolcosztályos főgimnáziumban mint magántanuló fejezte be tanulmányait 1900-ban. Érettségi „vizsgálatáról” a Ba-latonvidék 1900. július 1-jei száma is beszámolt:
„Festetics György gróf e hó 27-én tette le az érettségi vizsgálatot a helybeli kath. Főgimnáziumban, nyilvánosan osztálytársaival és nagyon szép eredménynyel. Prematurus lett; minden tárgyból jeles érettségi bizonyítványt nyert. … Adja isten, hogy a főrangu szülők, kiknek gyermekeik a legszebb és legnagyobb kincseik, állandóan örömüket találják sok reményre jogositott kedves fiukban.”

Minden tantárgyból jelesre vizsgázott; így például vallástanból, történelemből, bölcsészetből, „torná-zásból” is. Eredményei alapján érettnek nyilvánították arra, hogy egyetemre jelentkezhessen. A Bala-tonvidék továbbtanulásáról így tudósított az 1900. október 7-i számában:
„Festetics György gróf jövő kedden (okt. 9-én) megy Oxfordba, hogy az ottani egyetemen folytassa tanulmányait. Az ifju, nems szivü grófnak a szülői háztól való hosszabb időre leendő távozása alkal-mából azt kivánjuk, hogy az Isten félelme – mely minden bölcsességnek kezdete – és a forró hazasze-retet legyenek állandó kisérői! Szerezzen minél több tudományt és tapasztalatokat a külföldön azzal a nemes szándékkal és törekvéssel, hogy azokat egyháza és hazája javára majd értékesitse. A szülői áldást kisérje bőven az Isten áldása!”

A Helikon Könyvtár gazdag és felbecsülhetetlen értékű gyűjteményében szép számmal találhatóak olyan tankönyvek, amelyek a Festetics gyermekek személyes tulajdonát képezték, tanulóéveik fontos dokumentumai voltak.